ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/16
ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤᠴᠢ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠤᠪᠢ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠤ᠃ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠳ᠋ᠤᠤᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠬᠡᠭᠡᠷ ᠯᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠨ᠎ᠡᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ