ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/10/18
 ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠶᠡᠰᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃     ᠤᠳᠠ ᠶᠤ᠋ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ     ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠶᠤ᠋ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠶᠡᠰᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ     ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠶᠤ᠋ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠶᠡᠰᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ᠄   ᠶᠠᠩ  ᠰᠾᠢ   ᠮᠸᠢ    ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ᠄     ᠬᠠᠰ         ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠠᠭ ᠄  2010  ᠤᠨ  ᠤ  12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ