ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ —  ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/9
ᠮᠢᠨᠤ  ᠡᠵᠢᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ  ᠨᠤᠳᠤᠬᠰᠢᠬᠰᠠᠨᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨᠤᠷᠳᠤᠰ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠠ ᠴᠢᠨᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︕
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ