ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/9
ᠠᠩᠭ᠎ᠠ‌ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨᠠᠳᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠭᠦᠢ︕ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︕ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠳᠤᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ︕ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︕ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠭᠦ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠠᠢ︕ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︕ᠤᠷᠳᠤ  ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ