ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/27
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠦᠯ᠎ᠠ ᠠᠲᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠢᠰᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠰᠢᠭᠢᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠳᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠤ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠵᠤᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠦᠯᠤᠰᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠮᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ