ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ —  ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/6/30
     ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ 《 ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠶᠠ︖      ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠯᠠᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠦᠯᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃      ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠤᠷᠤᠬᠵᠢᠭᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃       ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠦᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ —  ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠦᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ 《 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕                                  《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ