ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/5/21
ᠰᠢᠷᠠᠬᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠯᠤᠬᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠍ᠯᠡᠨᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠤᠷᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠤᠢᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢᠠᠷᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡ᠃ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠭᠢᠳᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ