ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ —  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/9
ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠨᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨᠠᠷᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠴᠤ ᠲᠠᠪᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠬᠲᠤᠬᠰᠠᠨᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠤ ᠠᠮᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠨᠳᠤᠵᠠᠪ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠢᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠵᠢᠭᠡ ᠤᠮᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠴᠢᠭᠡᠨᠡᠨ᠎ᠡᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠤᠯᠠᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠤᠳᠤᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠮᠦᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠭᠡᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠱᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠤᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠰᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠴᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠮᠦᠩᠭᠡ︕ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ︕
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ