ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ —  ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/11/17
ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠬᠠᠭᠵᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠵᠦᠢᠭᠰᠡᠨᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠴᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠭᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯᠬᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠦᠨᠤᠷᠳᠤᠵᠤᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠯᠵᠡᠭᠦ‍ ᠰᠢᠭᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠳᠠ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠩᠳᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠳᠠᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ