ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/1/8
ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ                        — ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠠᠨᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢᠯᠤᠮ ᠵᠢᠯᠤᠮᠭᠡᠨᠡᠯᠤᠢ ᠬᠤᠯᠤᠢᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠴᠤᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠰᠤᠯ᠎ᠠᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︕ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠯᠠᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠨᠤᠶᠢᠷᠮᠠᠬᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠭᠦᠮᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯᠰᠤᠭᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨᠰᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠤᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠶᠤᠨ  ᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠢᠬᠰᠠᠨᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠡᠩ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨᠳᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠯᠦᠭᠯᠦᠶᠢᠵᠦᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤᠮᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢᠡᠪᠤᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ