ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠰ — ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/1/8
   ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ︵1870 ︱ 1932︶ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢ ᠰᠦᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠨᠰᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠡᠭ ᠷᠧᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1932 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠱᠸᠦ ᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃    ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦ ᠭᠦᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1897 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠳ᠋ᠡᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠡᠷ᠂ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1905 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳ᠋ᠡᠮᠫᠢᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠬᠳᠠᠢ︾ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠪᠠ︔ ᠭᠡᠪᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1909 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢ︾ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1910 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠩ ᠫᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1913 ᠤᠨ︶ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨᠵᠢᠮᠢᠳᠦᠪ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠢᠦ  ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ︔ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠢ ᠺᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠨᠠ ᠭᠦᠡᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1916 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠵᠢᠮᠢᠳᠦᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ ᠨᠢ 9 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠪᠠ︔ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1925 ᠤᠨ︶ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠪᠡ᠃     ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1911 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠶᠠᠨ ᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ 50 ᠳ᠋ᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠨ ᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠨ ᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ 56 ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠴᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠ  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠦᠸᠧ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠢᠯᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1916 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᠰᠠᠨ ᠯᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠰᠧ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ︔ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1922 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠲ᠋ᠤᠩ ᠮᠠ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠦᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠰᠦᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠧ ᠯᠤᠤ ᠬᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠨᠤᠮᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃     ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1915 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠬᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠲ᠋ᠤᠩ ᠼᠠᠢ ᠴᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩ ᠢ ᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠬᠳᠠᠷ ᠢ ︽ᠨᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1922 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃     ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1925 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠽᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1928 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ︽ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ︾ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃     ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1930 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠽᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠢᠳᠠᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠡᠭ ᠷᠧᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃     ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︵1932 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢ ᠽᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠱᠸᠦ ᠱᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢ ᠱᠸᠦ ᠱᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠷᠠ 63 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ