ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/1/14
    ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ             — ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠡᠶᠢᠮᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠴᠢᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︖ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠᠲᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ᠋ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠢᠷᠤᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢᠭᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠠᠯᠤᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠᠴᠢᠩᠨᠠᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ