ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/28
ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠭᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠯᠦᠩᠳᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃     ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠴᠢᠨᠢ     ᠲᠠᠷᠢᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ     ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ     ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠬᠤᠸᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠳᠤᠯᠠᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠤ᠋ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ     ᠰᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ     ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠤ᠋ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ     ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠤ᠋ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ