ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/28
ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃     ᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ     ᠠᠪᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤ     ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ     ᠠᠯᠠᠭ ᠶᠤ᠋ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ     ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠬᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ