ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/28
︵ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ  ᠭᠦᠷᠠᠩ  ᠲᠠᠭᠤᠤ   ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠯᠦᠭ   ᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ  ︶ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃     ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯ᠎ᠠ     ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠠ     ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ     ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ