ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/28
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠯᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠪᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ᠃     ᠽᠠᠶᠢᠰᠭᠤᠶᠢᠯᠠ ᠽᠠᠢ᠂ ᠽᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠸᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠽᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃       ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶ ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃       ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃       ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ