ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/24
ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋ ᠭᠤᠶᠢᠭᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋ ᠭᠤᠶᠢᠭᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠩᠬᠢᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠴᠢ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ