ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/24
ᠽᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠽᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ ᠸᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠃      ᠸᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ      ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ      ᠽᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ      ᠸᠠᠶᠢᠰ ᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠽᠠᠢ      ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ      ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ