ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/24
ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠯᠡ ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠰ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ     ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ