ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠯᠡ  ᠳ᠋ᠤᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠤ᠋ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠃     ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠨᠢ     ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ     ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ     ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠵᠤᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠡ  ᠳ᠋ᠤᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤ᠋ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤ᠋ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤ᠋ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃     ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ     ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠤ᠋ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ     ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠤ᠋ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ     ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤ᠋ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠯᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃     ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ     ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋  ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ       ᠨᠤᠮ ᠶᠤ᠋ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ     ᠠᠴᠢ ᠯᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠤ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠵᠢ ᠲᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠬᠵᠢ ᠲᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃     ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠤ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ     ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠤ᠋ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ     ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠤ᠋ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ     ᠪᠤᠮ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠦ︕
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ