ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
ᠠᠷᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ     ᠱᠤᠤᠽᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ     ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ     ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ