ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠶᠤ᠋ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠦ     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠤ᠋ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠤ᠋ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃     ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠶᠤ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠯᠡ ᠰᠢᠦ     ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠴᠡᠭ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ