ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠯᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠤ᠋ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠃     ᠰᠠᠶᠢᠯᠤᠷ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ     ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠯᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠃      ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠬᠤᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ᠃      ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠬᠤᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ᠃       ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠠ︶
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ