ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃     ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠦ᠋     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ  ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠢᠬ ᠵᠢᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ     ᠮᠠᠪᠠᠩ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ     ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠ ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ