ᠵᠡᠬᠦᠨᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23
   ᠵᠡᠬᠦᠨᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨᠱᠠᠳᠷᠦ᠋ᠪᠳᠠᠷᠵᠠᠶᠢᠯᠢᠩ ᠭᠡᠵᠤ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠰᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢ ᠪᠤᠤ ᠭᠡᠶᠢᠳ  ᠭᠡᠮᠡᠨ᠂  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠤ ᠳᠠᠩ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠳᠦᠪᠡᠳ  ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠯᠦ᠋ᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   

    ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1622  ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠨ᠂  ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠂    ᠴᠢᠩ

ᠤᠯᠤᠰ᠂  ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ

ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ     ᠳᠠᠭᠠᠨ 2000  ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂  ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ   ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2000  ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤ᠋ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳᠤᠭᠠᠩ᠂  ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ᠂  ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ

ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂  ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ  ᠳᠤᠭᠠᠩ᠂  ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩ᠂  ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩ᠂  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ

ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂   ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂  

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂  ᠬᠢᠳᠠᠳ᠂  ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂  ᠨᠠᠷᠢᠨ  ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ᠂  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠬᠢᠴᠡᠳᠡᠢ  ᠶᠤᠮ᠂  ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂  ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ  ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ

ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ