ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/4/23

  ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠤᠬᠵᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ

 ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ

 ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ   ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠭ᠂  ᠬᠤᠩᠰᠢᠮ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂  ᠹᠸᠢ ᠼᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂  ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ     ᠤᠨ

ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠳᠡᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂   ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠨᠤᠬᠤ᠂  ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠯᠳᠤ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂  ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂  ᠳᠤᠤᠷᠠᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ    ᠤᠢ   ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ

ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ